Användarinformation

Myracid Skin Protection

Kutan lösning, spray

Innehåller: Vatten, glycerol, myrsyra

 

 

 

 

Läs noga igenom användarinformationen innan du börjar använda Myracid Skin Protection

Använd alltid Myracid Skin Protection enligt nedanstående beskrivning.

 

Här finner du information om:

 1. Vad Myracid Skin Protection är och vad det används för

 2. Vad du behöver veta innan du använder Myracid Skin Protection

 3. Hur du använder Myracid Skin Protection

 4. Eventuella biverkningar

 5. Hur medlet ska förvaras

 6. Övriga upplysningar

 

 

1. VAD ÄR MYRACID SKIN PROTECTION OCH VAD DEN ANVÄNDS FÖR

 

 Myracid Skin Protection är en kutan lösning, spray, för utvärtes bruk.

 Myracid Skin Protection avses att användas för att motverka och förebygga återfall av mjälleksem (seborroisk eksem), klåda, torr, fjällande och känslig hud, hudsprickor, hudförhårdnader, rodnad och inflammation i huden.

 

 2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MYRACID SKIN PROTECTION

 

Använd inte Myracid

• på slemhinnor, starkt irriterad eller blödande hud och öppna sår,

• om du är allergisk mot något av innehållsämnen,

• för invärtes bruk

 

Varningar och försiktighet

• Undvik att andas in medlet.

• Undvik att medlet kommer i kontakt med ögonen.

 

 Andra läkemedel och Myracid

 Effekten av samtidig användning av läkemedel är inte studerad.

 

 Graviditet, amning och fertilitet

• Risker vid användning av Myracid Skin Protection hos gravida är osannolik.

• Använd inte Myracid på hud runt brösten och bröstvårtan när du ammar.

• Det finns inga indikationer på att Myracid skin Protection skulle påverka fertiliteten.

 

 Körförmåga och användning av maskiner

 Myracid skin Protection har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

 

 

3. HUR DU ANVÄNDER MYRACID SKIN PROTECTION

 Kan användas av vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

 

Myracid Skin Protection kan användas dagligen eller efter behov. I samband med långvariga hudbesvär bör medlet användas 1-2 gånger dagligen. Myracid Skin Protection appliceras efter att du har duschat eller rengjort huden.

 

För applicering på huden utom på ansiktet och hårbotten:

 Före användning, skaka behållaren och spreja på ett avstånd av ca: 10 cm på de områden som ska behandlas. Fördela och massera in medlet i huden.

 

För applicering i hårbotten och/ eller ansiktet:

Före användning, skaka behållaren och spreja medlet först i handflatan. Använd dina fingrar och massera in medlet i huden på det önskade området. Blunda om du använder medlet nära ögonen. I samband med användning i hårbotten, tvätta håret först innan du använder medlet.

 

 

 Om Myracid Skin Protection har använts på ett felaktigt sätt:

Har du fått in medlet direkt i ögat skölj ögat omedelbart med rinnande vatten under 15 minuter. Kontakta sedan giftinformationscentralen på 112.

Har du fått in medlet via andningsvägarna och du har fått stark eller långvarig hosta kontakta giftinformationscentralen. Vid eventuella allergiska besvär kontakta sjukvårdsupplysningen 1177.

 

 

 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

 

Övergående sveda kan uppkomma när lösningen används på områden där huden är mycket skör eller skadad. Svedan försvinner normalt inom några minuter. Om du upplever för stark sveda, eller hudirritation, tvätta bort medlet med tvål och vatten.

 

 Rapportering av biverkningar

 Eventuella biverkning kan rapporteras till företaget: Rekrea Livsstil och Hälsa. Kontaktinformation hittar du längst ner på hemsidan www.myracid.com

 

 

5. HUR MYRACID SKA FÖRVARAS

 Förvara Myracid utom syn- och räckhåll för småbarn.

 

 Förvara medlet i rumstemperatur eller kylskåp. Medlet får inte frysas och för bästa hållbarhet bör den inte utsättas för en temperatur över 40 grader. Använd Myracid före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

 

 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 Innehållsdeklaration

 Aktiva innehållsämnen: glycerol och myrsyra. Övriga innehållsämnen: vatten.

 Produktens utseende och förpackningsstorlek

 Plastbehållare innehållande 100 ml kutan lösning. Sprayflaska med vakuumpump.

 

 Miljö - Utgången produkt lämnas på kommunens miljöstationer. Plastemballaget sorteras som

 plastförpackning.

 

Denna användarinformation  uppdaterades den 26-02-2018

 

 

Enstaka produktbilder Copyright © Anders Malm, Studio Liverpool & Dacke.
Copyright © 2018 * Rekrea Livsstil och Hälsa  * E-post: info@myracid.se